Links

This page includes is a list of MJER IAIDO Dojos - World MJER Iaido Federation.

US

Boston, MA
Boston Eishin-ryu Iaido
[Cuong Nguyen Sensei]

Berkeley, CA and San Francisco, CA
Nishi Kaigan Iaido Dojo
[Andrej Diamantstein Sensei]

Japan

Esaka dojo - Shibuya
http://esaka.seigen.net/
[Nashima Sensei]

Esaka dojo - Matsudo
http://esaka.seigen.net/
[Mochizai Sensei, Teruoka Sensei, Masumura Sensei]

Kizarazu / Genshinkan Dojo
http://www.genshinkan.jp/english/
[Kenichi Kobara Sensei]

Fujisawa Shokenkai
http://shoukenkai.com/
[Asamiya Sensei, Takahashi Sensei]

Hokkaido Asahikawa MUSO-JUKU
http://www.mjer-iaido.org/en/world-mjer-iaido-federation/dojo-list-japan/
[Yamagata Tohyo Sensei]

Sapporo Genseikan
Sapporo Genseikan Facebook Group
[Utsunomiya Katsuhiko Sensei]

Canada

Vancouver Eishin-Ryu Iaido Club
[Hiro Inoue Sensei]

ToDo Kai Dojo
[Peter Gunstone Sensei]

Europe

Esaka Dojo Berlin
www.esaka-dojo-berlin.de
[Gerald Eisenack Sensei]

Esaka Dojo Potsdam
www.iaido-potsdam.de
[Christian Haberland]

Esaka Dojo Bielefeld
www.esaka-dojo-bielefeld.de
[Martin Peter]

Esaka Dojo M端nster
www.esaka-dojo-muenster.de
[Norbert Krokowski]

Esaka Dojo Stuttgart
www.iaido-stuttgart.de
[Matthias E. Breugl]

Esaka Dojo Laufen
www.esaka-dojo-laufen.de
[Anselm Stahl]

Esaka Dojo Landshut
www.bushido-landshut.de
[Walter Stierstorfer]

Esaka Dojo Regensburg
www.iaido-regensburg.de
[Peter G端thing]

Singapore

Eishin Ryu Iaido Singapore
http://www.mjersg.org/

South Africa

www.iaido.za.org
[Pretoria / Katsujinken Kai]

Taiwan

Genshin-kan Taiwan
http://www.mjer-iaido.org/en/world-mjer-iaido-federation/dojo-list-taiwan/