Katana/Iaito Parts

Bokken/Bokuto - Wooden katana
Iaito - Practice sword for Iaido, not sharp or design for tameshigari
Shinken/Honmi - Sharp or "live" blade
Katana - Japanese sword with blade mounted edge up
Tachi - Old style sword, with blade mounted edge down

Waza Forms

SEIZA NO BU

Mae - In front
Migi - Right
Hidari - Left
Ushiro - Behind
Yaegaki - Eightfold fences
Ukenagashi - Deflection
Kaishaku - Seppuku assistant
Tsukekomi - Pursuit
Tsukikage - Moon shadow
Oikaze - Following wind
Nukiuchi - Quick draw

BATTO-HO

Junto sono ichi - Ordered sword #1
Junto sono ni - Ordered sword #2
Tsuigekito - Pursuing sword
Shato - Angular sword
Shihoto sono ichi - 4 directions #1
Shihoto sono ni - 4 directions #2
Zantotsuto - Beheading stroke

TATE HIZA NO BU

Yokogumo - Cloudbank
Toraissoku - Tiger's step
Inazuma - Lighting
Ukigumo - Floating clouds
Oroshi - Mountain winds
Iwanami - Breaking waves
Urokogaeshi - Fish scaling
Namigaeshi - Returning waves
Takiotoshi - Waterfall
Makko - Facing front

OKU NO KATA

Zenteki gyakuto
Tatekito
Koteki gyakuto
Koteki nukiuchi

OKUIAI IWAZA NO BU

Kasumi - Mist
Sunegakoi - Encircled leg
Tozume - Blocked at the door
Towaki - Beneath the doorway
Shihogiri - Four directional cut
Tanashita - Beneath the ledge
Ryozume - Blocked on both sides
Torabashiri - Charging the tiger

ZEN NIPPON IAIDO TOHO
(Zen Nippon Iaidô Renmei)

Maegiri (Eishin ryû)
Zengogiri (Mugai ryû)
Kiriage (Shindô Munen ryû)
Shihôgiri (Sui-ô ryû)
Kissakigaeshi (Hôki ryû)